Algemene Voorwaarden voor Leveranciers

Definities

Bestelling: een bestelling die door een Klant bij de Leverancier is gedaan via het Platform.Betaling: de betaling zoals genoemd in artikel 33.
Bezorgservice: het namens de Leverancier bezorgen van producten bij Klanten, met inachtneming van de op elk moment geldende wettelijke en hygiëne voorschriften.
Gelijke-prijsgarantie: de garantie van de Leverancier dat de prijzen op het Platform gelijk zijn aan de prijzen die voor de producten en diensten van de Leverancier worden berekend op de eigen website en in de eigen winkel, inclusief kortingen.
Klant: degene die een Bestelling doet op het Platform. Voor sommige producten geldt een leeftijdsgrens van minimaal 18 jaar.
Leverancier: de onderneming (winkel, horeca, dienstverlener) die via LokaalBezorgen producten of diensten aanbiedt en voor de totstandkoming en betaling van de Overeenkomsten de Service en, indien van toepassing, de Bezorgservice gebruikt.
Leveranciersinformatie: de informatie van de Leverancier met betrekking tot, onder andere, bedrijfs- en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod, waaronder informatie over allergieën, voeding en inhoud indien wettelijk vereist, prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief btw), bedrijfslogo, grafisch materiaal, domeinnaam, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten, minimale bestelbedragen, bankrekeningnummers voor facturering en betalingen, btw-nummer, openingstijden, inclusief intellectuele eigendomsrechten, licenties en informatie zoals wettelijk verplicht en andere informatie over de Leverancier.
Leveranciersportal: de online omgeving van de webshop die voor de Leverancier toegankelijk wordt na verstrekking van een gebruikersnaam en wachtwoord door LokaalBezorgen.
Leverancierswebshop: een webshop met betrekking tot een Leverancier die wordt gemaakt door LokaalBezorgen met een domeinnaam die bepaald wordt door en eigendom is van LokaalBezorgen.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen een Klant en een Leverancier via het Platform voor de bestelling en/of bezorging van producten en/of diensten.
Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van LokaalBezorgen en aan hem gelieerde ondernemingen en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.
Ranking: de ranking van de Leverancier zoals weergegeven op het Platform door LokaalBezorgen.
Service: de diensten en/of andere activiteiten die door LokaalBezorgen aan een Leverancier worden aangeboden in het kader van de exploitatie van het Platform door LokaalBezorgen, met als doel het sluiten van Overeenkomsten, waaronder de registratie van een Leverancierswebshop. LokaalBezorgen kan ook ondersteunende diensten aanbieden.
Verbindingsmethoden: elke methode die gebruikt wordt om bestellingen van LokaalBezorgen naar de Leverancier te sturen.

Partijen

 1. LokaalBezorgen is een handelsnaam van B en P Beheer BV, opgericht naar Nederlands recht, met statutaire zetel aan de Beelenstraat 3a, 6035 SB te Ospel en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32094880, handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van B en P Beheer BV (“LokaalBezorgen”)
 2. Deze algemene voorwaarden voor Leveranciers (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op de Service en de Bezorgservice. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van andere partijen, zoals die van de Leverancier, wordt uitgesloten.
 3. De Voorwaarden zijn elektronisch beschikbaar op https://LokaalBezorgen en kunnen geprint en opgeslagen worden.
 4. Voor het gebruik van het Platform door een Klant zijn tussen LokaalBezorgen en de Klant aparte algemene voorwaarden van toepassing.
 5. De Leverancier is exclusief verantwoordelijk voor de nakoming van een Overeenkomst. LokaalBezorgen is hierin geen partij.

Levering van de Service

 1. LokaalBezorgen levert de Service aan de Leverancier als gevolg waarvan Overeenkomsten worden gesloten. De rol van LokaalBezorgen in het tot stand komen van Overeenkomsten is die van tussenpersoon namens de Leverancier.
 2. LokaalBezorgen publiceert delen van de Leveranciersinformatie die van belang zijn voor het bestelproces op het Platform, maar controleert of anderszins beoordeelt de inhoud niet. LokaalBezorgen behoudt zich het recht voor Leveranciersinformatie (of delen ervan) niet te publiceren en informeert de Leverancier in zo’n geval hierover.
 3. LokaalBezorgen kan de Leverancier autoriseren om bepaalde Leveranciersinformatie op het Platform zelf te wijzigen.
 4. LokaalBezorgen bezorgt aan Leverancier wekelijks relevante informatie, zoals de verwerkte Bestellingen, de verschuldigde Vergoeding, facturen en online betalingen.
 5. LokaalBezorgen creëert en host een Leverancierswebshop voor de Leverancier als onderdeel van het Platform.
 6. LokaalBezorgen kan de Leveranciersinformatie in de Leverancierswebshop publiceren, zonder de inhoud daarvan te controleren. De leverancier plaatst op de eigen website een link naar de Leverancierswebshop op het Platform om Klanten in staat te stellen Bestellingen te plaatsen.
 7. Behalve de naam en het logo van de Leverancier blijven alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de Leverancierswebshop te allen tijde het eigendom van LokaalBezorgen.
 8. Alle Bestellingen die worden gedaan via de Leverancierswebshop worden beschouwd als Bestellingen zoals bedoeld in deze Voorwaarden.

Registratie van de Leverancier

 1. De Leverancier zal zich bij LokaalBezorgen registreren door middel van het indienen van een ingevuld registratieformulier met inbegrip van alle benodigde documenten. Er komt een overeenkomst voor de levering van Services tot stand wanneer LokaalBezorgen de ontvangst en goedkeuring van de Leveranciersregistratie bevestigt.
 2. LokaalBezorgen kan een verzoek tot registratie van een Leverancier weigeren om welke reden dan ook.
 3. Na acceptatie en verwerking van een registratie kent LokaalBezorgen de Leverancier een gebruikersnaam en een wachtwoord toe waarmee toestemming voor toegang tot het Leveranciersportaal wordt gegeven.
 4. Leveranciersgegevens die door LokaalBezorgen zijn verwerkt, worden beschouwd als gegevens met betrekking tot de Leverancier en worden niet beschouwd als persoonsgegevens zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verplichtingen van de Leverancier

 1. De Leverancier:
  a. machtigt LokaalBezorgen om namens de Leverancier Overeenkomsten te sluiten;
  b. verstrekt de Leveranciersinformatie aan LokaalBezorgen;
  c. is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de Leveranciersinformatie, die, om twijfel weg te nemen, alle benodigde productinformatie zoals informatie over allergenen bevat;
  d. verstrekt op eerste verzoek van LokaalBezorgen aanvullende informatie met betrekking tot de Leverancier aan LokaalBezorgen;
  e. geeft wijzigingen in de Leveranciersinformatie veertien (14) dagen voor deze van kracht worden door aan LokaalBezorgen, zodat:
    (I) LokaalBezorgen de gewijzigde Leveranciersinformatie zoals weergegeven op het Platform kan verwerken; of
    (II) de Leverancier zelf bepaalde Leveranciersinformatie kan wijzigen als de Leverancier daartoe door LokaalBezorgen is geautoriseerd;
  f. geeft LokaalBezorgen toestemming om de Leveranciersinformatie te gebruiken en te verwerken, bijvoorbeeld voor marketingcampagnes, databases, partner platforms of zoekmachines, en verstrekt daartoe aan LokaalBezorgen het recht dezelfde rechten te verstrekken aan derden met betrekking tot de Leveranciersinformatie;
  g. geeft LokaalBezorgen toestemming om aanvullende diensten aan te bieden en daarvoor vergoedingen in rekening te brengen bij de Leverancier, waarbij LokaalBezorgen de Leverancier van tevoren informeert over aangeboden aanvullende diensten;
  h. informeert LokaalBezorgen onmiddellijk als enige voedselinspectie-autoriteit of enige andere autoriteit een onderzoek uitvoert of een overtreding bij de Leverancier of zijn werknemers constateert van de toepasselijke voedselwetgeving of enige andere wet- of regelgeving;
  i. past de Gelijke-prijsgarantie toe. Als de Leverancier de Gelijke-prijsgarantie overtreedt, wordt het verschil tussen de prijs als vermeld op het Platform en de prijs die buiten het Platform wordt berekend:
    (I) door LokaalBezorgen aan de Leverancier gefactureerd; en
    (II) door LokaalBezorgen aan de Klant vergoed door middel van het verstrekken van een voucher. De Leverancier past de prijzen op het Platform aan naar die op zijn eigen website en in andere uitingen, inclusief kortingen. LokaalBezorgen kan de prijzen op het Platform ook aanpassen naar die op de Leverancierswebsite, inclusief kortingen;
  j. neemt op het Platform geen links op naar de websites van derden buiten het Platform, plaatst geen advertenties op het Platform en gebruikt geen SEO en/of soortgelijke diensten met merken en/of handelsnamen van LokaalBezorgen zonder uitdrukkelijke toestemming van LokaalBezorgen;
  k. behandelt de werknemers en leveranciers van LokaalBezorgen met respect en fatsoen; en
  l. registreert maximaal één Leverancier op het Platform per adres;
  m. zorgt ervoor bereikbaar te zijn via e-mail en telefoon tijdens de openingsuren van de Leverancier.

Garanties en vrijwaringen van de Leverancier

 1. De Leverancier:
  a. garandeert dat hij/zij alle toepasselijke wetten en regelgeving naleeft;
  b. garandeert dat eetbare producten die aan de Klant worden aangeboden en geleverd geschikt zijn voor consumptie en voldoen aan de (informatie)eisen van de toepasselijke voedselwetgeving en aanverwante wet- en regelgeving;
  c. garandeert dat hij/zij LokaalBezorgen onmiddellijk informeert als er veranderingen zijn in de samenstelling, ingrediënten en toevoegingen die allergieën en intoleranties zouden kunnen veroorzaken;
  d. garandeert dat hij/zij over alle vereiste vergunningen beschikt voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten en de Overeenkomst;
  e. garandeert dat de hij/zij niet in staat van faillissement verkeert, dat er geen insolventieprocedure of een reorganisatieprocedure onder gerechtelijk toezicht is, dat er geen surseance van betaling is verleend en dat er geen onderzoek of vervolging door enige autoriteit is ingesteld;
  f. garandeert dat de Leveranciersinformatie vrijelijk door LokaalBezorgen kan worden gebruikt en verwerkt zonder inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;
  g. vrijwaart LokaalBezorgen van eventuele claims van derden op basis van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, waaronder voor redelijke kosten die LokaalBezorgen in verband daarmee moet maken;
  h. garandeert dat Overeenkomsten volgens de Leveranciersinformatie (waaronder voedselinformatie) zoals weergegeven op het Platform worden nageleefd; en
  i. vrijwaart LokaalBezorgen voor claims van Klanten die verband houden met de nakoming van de Overeenkomst door de Leverancier, zijn vertegenwoordigers of werknemers.

Totstandkoming, levering en annulering van Overeenkomsten

 1. Een Overeenkomst komt tot stand als een Klant door middel van het plaatsen van een Bestelling via het Platform een aanbod van de Leverancier heeft geaccepteerd. De Leverancier is exclusief verantwoordelijk voor de naleving en nakoming volgens elke Overeenkomst. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de schuld aan de Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst.
 2. LokaalBezorgen geeft Bestellingen via het Platform zo snel mogelijk door aan de Leverancier. De Leverancier zorgt ervoor, dat het voor de ontvangst van Bestellingen goed bereikbaar is via een van de Verbindingsmethoden. LokaalBezorgen kan de beschikbare Verbindingsmethoden na voorafgaande melding naar eigen goeddunken wijzigen.
 3. Als een Bestelling niet afgehaald kan worden of niet door de Leverancier bezorgd kan worden, stelt de Leverancier de Klant binnen vijftien (15) minuten na ontvangst van een Bestelling op de hoogte en biedt het de Klant een redelijk alternatief voor de Bestelling aan.
 4. LokaalBezorgen is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van Bestellingen die door Klanten worden geplaatst. De Leverancier kan elke Bestelling bij de Klant controleren door telefonisch contact met de Klant op te nemen op het bij de Bestelling van de Klant vermelde telefoonnummer.
 5. De Leverancier stelt de Bestelling ter beschikking voor afhalen of bezorgen aan de Klant in overeenstemming met eventuele leveringsvoorwaarden van de Leverancier.
 6. De Leverancier kan bepalen dat in plaats van een papieren tas een plastic tas nodig is voor het veilig en hygiënisch verpakken van de Bestelling. Voor het gebruik van deze plastic tas mogen geen aanvullende kosten aan de Klant in rekening gebracht worden, tenzij toepasselijke wet- of regelgeving anders bepaalt. Plastic tassen mogen alleen gebruikt worden als dat strikt noodzakelijk is.
 7. De Leverancier gebruikt het Platform niet voor de verkoop van producten waarvan de verkoop (al dan niet via internet) als illegaal wordt beschouwd.
 8. Als een Bestelling alcoholische producten of andere producten waarop een wettelijke leeftijdslimiet van toepassing is bevat, is de Leverancier verplicht de Klant te vragen zich te identificeren bij bezorging of afhalen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet. Als de Klant zich niet voldoende kan identificeren of niet voldoet aan de minimum leeftijdsvereisten, zal de Leverancier weigeren de betrokken producten aan de Klant te leveren.
 9. Als de Leverancier de Bestelling door een derde bij de Klant laat bezorgen, is de Leverancier verantwoordelijk voor de bezorging en de kosten daarvan. De Leverancier vrijwaart LokaalBezorgen voor claims van derden in verband met de bezorging en kosten daarvan.
 10. De Leverancier kan de Bestelling annuleren als:
  a. de Klant een Bestelling heeft geplaatst met onjuiste contact- of adresgegevens;
  b. het aanbod niet langer beschikbaar is en de Klant het door de Leverancier aangeboden alternatief voor de Bestelling niet accepteert; of
  c. er sprake is van overmacht bij de Leverancier.
 11. LokaalBezorgen kan de Bestelling annuleren als de Bestelling vals lijkt te zijn of wanneer er een vermoeden van illegale activiteiten is.
 12. Als een Bestelling op grond van artikel 29 wordt geannuleerd, stelt de Leverancier LokaalBezorgen hiervan binnen twee (2) dagen op de hoogte. Met annuleringen na deze periode wordt geen rekening gehouden.
 13. LokaalBezorgen is niet aansprakelijk
  a. voor annuleringen door Klanten of voor eventuele schade die hieruit voortvloeit en
  b. voor Klanten die niet aan hun financiële verplichtingen aan de Leverancier voldoen.

Vergoeding voor de Service

 1. Als Vergoeding voor de Service betaalt de Leverancier het volgende aan LokaalBezorgen (in alle gevallen zoals vooraf afgesproken):
  a. een commissie voor elke Overeenkomst;
  b. eventuele administratiekosten voor elke Overeenkomst (ook na annulering door de Leverancier);
  c. eventuele incassokosten;
  d. eventuele vertragingsrente over facturen die niet tijdig betaald worden; en
  e. eventuele administratieve kosten en andere kosten voor het gebruik van de Service en aanvullende diensten die LokaalBezorgen de Leverancier levert (bijvoorbeeld voor de Bezorgservice).
 2. LokaalBezorgen kan de Vergoeding eenzijdig aanpassen of extra vergoedingen in rekening brengen aan de Leverancier voor aanvullende diensten. Als LokaalBezorgen eenzijdig de Vergoeding aanpast of extra vergoedingen in rekening brengt, stelt LokaalBezorgen de Leverancier van tevoren op de hoogte van het in rekening te brengen van een Vergoeding of het verlenen van extra diensten die extra vergoedingen met zich mee brengen.
 3. LokaalBezorgen heeft het recht de commissie voor iedere Overeenkomst te verhogen met 5 extra procentpunten als de Leverancier in strijd blijft handelen met deze Voorwaarden nadat het door LokaalBezorgen op de hoogte is gesteld van de inbreuk hierop. De commissieverhoging wordt in rekening gebracht gedurende één maand of zo lang als de inbreuk voortduurt.
 4. De Leverancier doet afstand van enig recht op verrekening.

Beoordelingen en ranking van de Leveranciers

 1. LokaalBezorgen biedt Klanten de mogelijkheid de uitvoering van Overeenkomsten door de Leverancier te beoordelen en te waarderen.
 2. LokaalBezorgen kan naar eigen goeddunken beoordelingen op het Platform publiceren en ervan verwijderen. LokaalBezorgen stemt de inhoud, publicatie of verwijdering van de beoordelingen door Klanten niet af met de Leverancier.
 3. LokaalBezorgen is niet aansprakelijk ten opzichte van de Leverancier voor de inhoud van de beoordelingen en eventuele negatieve gevolgen daarvan. De beoordelingen reflecteren niet de mening van LokaalBezorgen, maar die van de Klanten.
 4. Leveranciers mogen geen beoordelingen over hun eigen onderneming op het Platform plaatsen.
 5. LokaalBezorgen bepaalt de Ranking van de Leverancier op het Platform. Deze kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van afstand, populariteit en beoordelingen. LokaalBezorgen garandeert geen beschikbaarheid of aanbod van (vaste) posities in de ranglijst.

Looptijd en beëindiging van de Service

 1. LokaalBezorgen verleent de Service voor onbepaalde tijd vanaf de datum van acceptatie van de registratie van de Leverancier door LokaalBezorgen.
 2. De Partijen kunnen de Service schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. De Leverancier kan de Service alleen opzeggen als aan alle betalingsverplichtingen ten opzichte van LokaalBezorgen is voldaan. Als de Leverancier een kennisgeving van opzegging indient, bepaalt LokaalBezorgen de datum waarna Bestellingen bij de Leverancier niet langer worden geaccepteerd. De Leverancier komt de Overeenkomsten na totdat aan alle betalingsverplichtingen van de Leverancier ten opzichte van LokaalBezorgen is voldaan.
 3. LokaalBezorgen kan de Service opschorten en betalingen aan de Leverancier bevriezen als de Leverancier een bepaling in deze Voorwaarden schendt of in strijd met de goede naam en reputatie van het Platform en/of LokaalBezorgen handelt.
 4. LokaalBezorgen kan de Service onmiddellijk beëindigen als de Leverancier:
  a. de bepalingen van de Voorwaarden schendt;
  b. onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt bij de registratie of nalaat deze informatie adequaat te updaten;
  c. (herhaaldelijk) negatieve beoordelingen van Klanten krijgt; of
  d. (herhaaldelijk) zelf beoordelingen van de eigen onderneming op het Platform plaatst.

Aansprakelijkheid van LokaalBezorgen

 1. Iedere aansprakelijkheid van LokaalBezorgen ten opzichte van de Leverancier is uitgesloten in zoverre de wet dat toelaat. De totale aansprakelijkheid van LokaalBezorgen ten opzichte van de Leverancier is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door LokaalBezorgen gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering op basis van zo’n verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van LokaalBezorgen beperkt tot EUR 10.000,- Versie 8.1 13-03-2020 7 (tienduizend euro).

Klachtenprocedure

 1. De Leverancier is exclusief verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten van Klanten over de nakoming van Overeenkomsten.

Privacy van Klanten

 1. In verband met de Overeenkomsten worden persoonsgegevens van klanten doorgegeven aan Leveranciers.
 2. Elke partij is een aparte verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die voor haar eigen doeleinden en met eigen middelen en/of namens haar worden verwerkt. Dit betekent dat beide partijen onafhankelijk van elkaar verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvan zij (deels) de doeleinden en middelen in het kader van deze Voorwaarden bepalen.
 3. De Leverancier is bekend met het Privacybeleid van LokaalBezorgen en handelt in overeenstemming hiermee en met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. De huidige versie van de privacyverklaring staat op het Platform (Zie Algemene Voorwaarden en Privacystatement voor Klanten).
 4. De Leverancier verstrekt geen persoonsgegevens van Klanten aan derden en communiceert niet met Klanten anders dan voor de uitvoering van Overeenkomsten.
 5. De Leverancier informeert LokaalBezorgen onmiddellijk (en zonder onnodig uitstel) schriftelijk over een eventueel datalek persoonsgegevens waarvan het zich bewust wordt met betrekking tot persoonsgegevens van Klanten en houdt LokaalBezorgen op de hoogte met betrekking tot zo’n datalek.
 6. Niets in deze Voorwaarden of de hierin voorgenomen regelingen is bedoeld om een van beide partijen te beschouwen als
  a. de verwerker van de andere partij; of
  b. gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met elkaar, met betrekking tot persoonsgegevens die door de ene partij worden gedeeld met de andere.

Overige bepalingen

 1. LokaalBezorgen kan deze Voorwaarden eenzijdig wijzigen en publiceert de gewijzigde algemene voorwaarden op het Platform.
 2. Als de Leverancier de bezorgservice van LokaalBezorgen gebruikt, gelden de Algemene Voorwaarden voor de Bezorgservice naast deze Voorwaarden. In dat geval worden de Algemene Voorwaarden voor de Bezorgservice beschouwd als een integraal deel van deze Voorwaarden en eventuele verwijzingen in deze Voorwaarden naar de bezorging door de Leverancier zijn niet van toepassing.
 3. Op de rechtsverhouding tussen LokaalBezorgen en de Leverancier is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op die rechtsverhouding zullen uitsluitend door de rechtbank in Roermond worden beslecht.
 4. De Leverancier kan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Service en de Betaaldiensten niet verpanden of overdragen aan LokaalBezorgen tenzij LokaalBezorgen vooraf schriftelijk instemt met zo’n overdracht. LokaalBezorgen kan zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Service en de Betaaldiensten aan derden verpanden of overdragen.
 5. De Leverancier behandelt alle informatie met betrekking tot de Service, de Betaaldiensten en alle informatie met betrekking tot de commerciële voorwaarden daarvan als vertrouwelijk.
 6. Als een van de bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling of het relevante deel daarvan geen invloed hebben op de geldigheid, bindende werking en afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze Voorwaarden.

Versie 22 maart 2020